_PRINT 


ข่าว : จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี
จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี
สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียน 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม ครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในปัจุบันมีประชากรวัยหนุ่มสาวเพิ่มสูงขึ้น การเสริมสร้างส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชนในวันนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ และเป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา และครูที่ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจมีจิตวิทยาการเรียนรู้นักเรียนแต่ละระดับ  สามารถสอนเพศศึกษา ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษาปัญหาของวัยรุ่นได้ การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน โดยมีครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา เข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ 1 คน ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมภูลมโล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 303 ครั้ง
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:10:25:PM