_PRINT 


ข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานโรงเรียนสุจริต
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานโรงเรียนสุจริต
สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงาน นวัตกรรมถอดบทเรียน(Best Practice)ของโครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงาน นวัตกรรมการถอดบทเรียน ของโครงการโรงเรียนสุจริต  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การจัดทำผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการบูรณาการและความเชื่อมโยงกัน โดยโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและอยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องจัดกิจกรรมตามที่กำหนด และนำกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมาจัดเป็นผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) และประชาสัมพันธืให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ได้เห็นความสำคัญ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครู และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 107 คน ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 469 ครั้ง
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:52:27:PM