_PRINT 


ข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริต และรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562
 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรายงานประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เสมอภาคและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 107 คน ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 499 ครั้ง
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:45:29:PM