_PRINT 


ข่าว : สพป.เลย เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ก.ต.ป.น. ต้นแบบ
สพป.เลย
สพป.เลย.เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ก.ต.ป.น. ต้นแบบระดับประเทศ
ประจำปี 2562 จาก สพฐ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อนุ ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน ก.ต.ป.น. ต้นแบบระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. คณะกรรมการประกอบด้วย 1. นางนงลักษณ์  วิไลวงศ์เสถียร ประธานกรรมการ 2. นางสาวศศิร์ภัทร  พิพัฒนธนพงศา   3.นายสุริยะ แสงทอง และ นางสาวกันนิกา นาขันดี  ที่มาประเมินการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ ณ.ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยมี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดนำผลงานมาจัดแสดงให้คณะกรรมการไดัชม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ ที่ได้มาศึกษาดูงานและร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ก.ต.ป.น. ในครั้งนี้ และเวลา 13.30 น. คณะกรรมการได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองบง อำเภอภูเรือ เป็นโรงเรียนตัวอย่างการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 474 ครั้ง
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:42:16:AM