_PRINT 


ข่าว : ประชุม (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่ 4/2562
ประชุม
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2562
  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 4/2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้ดำเนินการประกวด ก.ต.ป.น. ต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ส่ง ก.ต.ป.น. ต้นแบบ เข้าร่วมประกวด โดยมีคณะกรรมการจาก สพฐ. จะมาติดตาม และประเมิน  ก.ต.ป.น. ต้นแบบ เชิงประจักษ์ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงประชุมเพื่อเตรียมการประเมินในครั้งนี้ มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 308 ครั้ง
วันที่ 06 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:42:35:PM