_PRINT 


ข่าว : โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
 สพป.เลย เขต 3 จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
  วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภาระกิจหลักสำคัญที่ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างจิตสำนึก  พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยการอบรมและเข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วม อบรมระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 407 ครั้ง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:09:44:PM