_PRINT 


ข่าว : ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 1 และ รร.วัดเกาะ จังหวัดระยอง
ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
       วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และโรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ สพป เลย เขต 3
อ่าน 285 ครั้ง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:39:04:PM