_PRINT 


ข่าว : การประชุม คณะกรรมการ Coaching
การประชุม
 การประชุมคณะกรรมการ Coaching การจัดการเรียนรู้
 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Coaching การจัดการเรียนรู้  Active  Learning ของครู
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยที่ประชุม มีคณะกรรมการ  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 258 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:22:05:PM