_PRINT 


ข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2562 
     วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.  นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2562  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ เพื่อใช้กำหนดนโยบายการตัดสินใจ การวางแผน การกำกับติดตามและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัยนั้น ผู้จัดเก้บต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการรายงานข้อมูลเป็นอย่างดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ  คือการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Center 2019 การจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล ระบบ EMIS   ระบบ M-Obec  ระบบ B-Obec  โดยการประชุม มีวิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  และเทคโนโลยีการสื่อสาร  เจ้าหน้าที่ด้าน ICT ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 ร่วมเป็นวิทยากร  โดยการประชุมมี ครู และเจ้าหน้าที่ธุรการที่รับผิดชอบการจัดทำงานด้านสารสนเทศ ของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 108 คน  ณ ห้องประชุมภูลมโล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 262 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:49:03:PM