ITA-2019

 
ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 522
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต(รายไตรมาส)

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต(รายไตรมาส)
  แบบรายการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2562
  แบบรายการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-05-31 (19 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]