ITA-2019

 
ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 522
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงสุจริต
   1.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   2. กลุ่มอำนายการ
   3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
  4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  5.กลุ่มนโยบายและแผน
  6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  7.หน่วยตรวจสอบภายใน
  8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-05-31 (21 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]