ITA-2019

 
ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 522
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
  ข้อมูลผู้บริหาร


  นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
๑. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายพิสุทธิ์ นามสกุล แสนเมือง
อายุ ๕๖ ปี อายุราชการ ๔๘ ปี ๔ เดือน ๕ วัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
๑. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒. วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเลขที่ ๑
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา/หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ อำเภอ/เขต ด่านซ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ ขั้น ๖๙,๐๔๐ บาท

 การรับราชการ๒.๑ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครู ๑  โรงเรียนบ้านสระแก้ว อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓๒.๒ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รับเงินเดือน
ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท)
๑ มีนาคม ๒๕๒๖ ครู ๒   โรงเรียนบ้านสระแก้วสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกาบเชิงสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ๒,๑๔๕
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านกระโพฯสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตูมสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ๒,๗๖๕
๑๕  กรกฎาคม ๒๕๓๗ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนคำ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนมไพรสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ๙,๒๙๐
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปทุมรัตน์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๑,๗๖๐
๑๘  ธันวาคม  ๒๕๔๔ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ  (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา ๕)สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงขวัญสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๒,๙๔๐
๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๔ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ  (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา ๖) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนทรายสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๕,๒๘๐
๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ  (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา ๗) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนทรายสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๗,๑๙๐
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอโพนทราย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๙,๑๔๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา คศ.๒ ๒๓,๐๗๐
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ คศ.๒ ๓๑,๔๒๐
๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชำนาญการพิเศษ)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓ คศ.๓ ๓๖,๐๒๐
๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คศ.๓ ๓๖,๐๒๐
๒๕  มีนาคม ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คศ.๓ ๓๖,๐๒๐
๑  ตุลาคม ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คศ.๓ ๓๘,๖๒๐
๑  เมษายน ๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คศ.๔(๓) ๕๓,๘๒๐
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๓ คศ.๔(๓) ๖๕,๙๑๐
๑ เมษายน  ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๓ คศ.๔(๓) ๖๖,๙๖๐
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๓ คศ.๔(๓) ๖๖,๙๖๐
๑ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๓ คศ.๔(๓) ๖๙,๐๔๐
๒.๓ ไดรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓


 • ประวัติส่วนตัว

  ชื่อ - สกุล : นายสมพงษ์ พรมใจ วัน เดือน ปีเกิด : เกิดวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๕๗ ปี ๘ เดือน

  สถานภาพครอบครัว : สมรส ชื่อคู่สมรส นางกรรณิสา พรมใจ อาชีพ ข้าราชการครู

  มีบุตรหญิง ๒ คน ภูมิลำเนา : อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งไสล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘ - ๑๓๒๐ - ๙๒๔๗

  ตำแหน่งปัจจุบัน : ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

  ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ

  อันดับเงินเดือน ค.ศ.๓ (๔) ขั้น ๖๑,๑๑๐ บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

  ประวัติการศึกษา

  ปี พ.ศ.๒๕๑๓ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๑๖ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๑๙ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๒๒ จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกก่อสร้าง ที่โรงเรียนเทคนิคเลย จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๒๘ จบหลักสูตร พ.ม. (ศึกษาด้วยตนเอง)

  ปี พ.ศ.๒๕๓๓ จบ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ปี พ.ศ.๒๕๔๑ จบ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จบ น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จบ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ประวัติการรับราชการ

  ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ครู ๑ โรงเรียนบ้านกกจาน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ครู ๑ โรงเรียนบ้านซำทอง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๔๓ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

  ปี พ.ศ.๒๕๔๔ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

  ปี พ.ศ.๒๕๔๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒

  ปี พ.ศ.๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

  ถึงปัจจุบัน


     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (1357 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]