ITA-2019

 
ช่องทางสื่อสาร
FB-LOEI3
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 522
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3:


· มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
· มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
· มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
· มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
· มาตรการป้องกันในการรับสินบน
· มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
· มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
[ ย้อนกลับ ]