ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชรายงานงบทดลอง สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563

เดือนมีนาคม 60

เดือนมกราคม61

เดือนมกราคม62

เดือนมกราคม63

เดือนเมษายน 60

เดือนกุมภาพันธ์ 61

เดือนกุมภาพันธ์ 62

เดือนกุมภาพันธ์ 63

เดือนพฤษภาคม 60

เดือนมีนาคม 61

เดือนมีนาคม 62

เดือนมีนาคม 63

เดือนมิถุนายน 60

เดือนเมษายน 61

เดือนเมษายน 62

เดือนเมษายน 63

เดือนกรกฎาคม 60

เดือนพฤษภาคม 61

เดือนพฤษภาคม 62

เดือนพฤษภาคม 63

เดือนสิงหาคม 60

เดือนมิถุนายน 61

เดือนมิถุนายน 62

เดือนมิถุนายน 63

เดือนกันยายน 60

เดือนกรกฎาคม 61

เดือนกรกฎาคม 62

เดือนกรกฎาคม 63

เดือนตุลาคม 60

เดือนสิงหาคม 61

เดือนสิงหาคม 62

เดือนสิงหาคม 63

เดือนพฤศจิกายน 60

เดือนกันยายน 61

ดือนกันยายน 62

เดือนกันยายน 63

เดือนธันวาคม 60

เดือนตุลาคม 61

เดือนตุลาคม 62

เดือนตุลาคม 63

 

เดือนพฤศจิกายน 61

เดือนพฤศจิกายน 62

เดือนพฤศจิกายน 63

 

เดือนธันวาคม 61

เดือนธันวาคม 62

เดือนธันวาคม 63

       

นราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859