กลับหน้าหลัก

 


 

 

แบบฟอร์ม แบบใบลาอุปสมบท [ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบใบขอยกเลิกวันลา
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบใบลาพักผ่อน
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจ [ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอย้าย(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอย้าย(ผู้บริหารสถานศึกษา) [ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองสิทธิเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติหรือ ก.พ.7 [ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post [ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอขออนุญาตไปต่างประเทศ
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรอง
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
[ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [ดาว์นโหลด]
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย [ดาว์นโหลด]

   
แบบฟอร์ม แบบคำขอตั้งงบประมาณ
[ดาว์นโหลด] 
แบบฟอร์ม การของบประมาณค่าซ่อมแซมโรงเรียนประสบภัย
[ดาว์นโหลด] 
แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2553 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
[ดาว์นโหลด]
FORM การจัดเก็บข้อมูลระยะที่ 2/2553 ดาว์นโหลด